Musnad Ahmad's tag archives

Munkar nakeer kay sawalat (2 of 2)

Hadees 60: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Jab mayyet dafn ki jati hai [1], to us kay paas do syah rang, neeli ankhon walay, farishtay aatay hain [2]. Aik ko munkar dusray ko nakeer kaha jata hai. Woh kehtay hain "tu in sahab kay baray main kya kehta hai?" [3]. To mayyet kehti hai ye Allah kay banday hain aur us k Rasool, main gawahi daita hon k Allah kay siva koi mabood nahi aur yaqeenan Muhammad (SalAllaho Alie...

Taqdeer ki deegar ahadees

Hadees 56: Riwayat hai Hazrat Matr bin Ukamis, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Jab Allah Ta'ala kisi banday kay mutal'liq zameen main marnay ka faisla ferma daita hai, to us kay liye wahan zaruri kaam daal daita hai. (Ahmad, Tirmizi) Sharah: Kaam dunyawi ya deeni. Ba'az log zyarat e roza kay liye, ya hajj kay liye Makkah ya Madina jatay hain aur wahan inteqaal ho jata hai. Aisi hajat bhi mubarak aur maut bhi. Hadees 57: Riwayat hai Abu Darda...

Badmazhabon kay paas baithnay ki mumaniat

Hadees 53: Riwayat hai Abdullah ibn Umar say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay Qaderya firqa is ummat ka majusi tola (Group) hai. [1] Agar bimar per jain to in ki mizaj pursi na kero aur agar mar jain to in kay janazon main na jao [2] (Ahmad, Abu Da'ud) Sharah: Ummat say murad kalma go hain (qaumi musalman). Majusi ka aqeeda hai k alam kay khaliq do hain, khair ka khaliq Yazdaan aur shar ka Harman, aise he qaderya apnay ko amaal ka khaliq mantay hain, ...

Insaan ki paidaish mukhtalif tabiat say hai

Hadees 50: Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain k main nay Nabi kareem (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermatay suna: Allah Ta'ala nay Adam ko aik muthi (fist) say paida kiya, jo tamam ruye zameen say li gayi. [1] Lehaza aulad e Adam zameen kay andazay per ayi. [2] In main surkh, safaid, kalay aur dermiyanay aur narm o sakht o paleed o paak hain. [3] (Ahmad, Tirmizi, Abu Da'ud) Sharah: Is terhan k Hazrat Izraeel A.S. nay her qism ki zameen say thori thori mitti hasil ki ...

Kya dawa Allah ki taqdeer palat daiti hai?

Hadees 49: Riwayat hai Hazrat Abu Khizama say woh apnay walid se riwayat fermate hain: Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), mutla' fermaiye k jo manter hum kerte hain[1] jo dawain (Medicine) aur perhaiz istemaal main latay hain, kya ye Allah ki taqdeer palat daite hain? [2] Fermaya, ye khud Allah ki taqdeer say hain [3] (Ahmad, Tirmizi, Ibn e Maja) Sharah: Yani taweez ganday, dam darood, jhar phonk, ya hadees ki dua, ya buzurgon kay amaal say hon to jaiz we...

Hazrat Adam her naik o bad say khabardar the

Hadees: 46: Riwayat hai Muslim ibn Yasar say, fermatay hain k Hazrat Umar ibn Khattab say is ayat e mubarak ka matlab pucha gya "Jab Aap kay Rab nay Adam ki peethon say un ki zariyat nikali" Hazrat Umar nay fermaya main nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ko suna, Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say yehi sawal kiya gya to Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya: Allah nay Hazrat Adam ko paida fermaya aur un ki peeth ko apnay hath se mala. [1] To us say un ki aulad nikli. [2] T...

Insan ki paidaish aur taqdeer

Hadees 36: Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain kay sachay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay khabar di: Tum main say her aik ka mada e paidaish maa k pait main chalis din nutfa rehta hai, phir isi qadr khoon ki phutki, phir usi qadr lothra, [1] phir Allah Ta'ala aik farishta char (4) baatain likh ker bhaijta hai, [2] to woh farishta us k kaam, us ki maut, us ka rizq, aur badbakht hai ya naikbakht hai, sab kuch likh laita hai. [3] Phir us main rooh phonki jati hai to...

Kalima Tayeba aur Jannat

Hadees 10: Riwayat hai Abada ibn Samit say, fermate hain k main nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermate suna: Jo gawahi day k Allah kay siva koi laiq e ibadat nahi aur yaqeenan Muhammad Allah kay rasool hain. Allah is per aag haram keray ga. (Muslim) Sharah: Is ki sharah pehle guzer chuki hai (click here) k is say murad tama islami aqayed qabool ker laina hai aur matlab ye hai k jis kay aqayed theek hain woh dozakh main hamaisha na rehay ga ya us say woh shakhs murad hai j...

Sacha Musalman aur Sacha Momin

Hadees 8: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermate hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Sacha musalman woh jis kay zuban o hath say muslaman mahfooz rehain, aur sacha momin woh jis say log apnay khoon o maal main mutmaeen rehain. (Tirmizi, Nisai) Sharah: Na kisi ko bilawajha maray peetay na un ki chughli aur gheebat keray, haq per marna ain deen hai, jaise mujrim say qasas laina. Is ka bartao aisa acha ho k logon ko qudrati tor per us ki taraf se itmenaan ho...

Jannat main dakhil kernay walay amal

Hadees 6: Riwayat hai Abu Huraira say, fermate hain kay: Aik dehati Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir huye, arz kernay lagay kay mujhe aisay kaam ki hidayat fermaiye k main woh keron to jannati ho jaon. Fermaya Allah ko pujo Us ka kisi ko shareek na thehrao. Namaz qayam kero aur zakat ferz do, ramzan kay rozay rakho. [1] Woh (dehati) bolay qasam us ki jis kay qabzay main meri jaan hai, kabhi is say kuch ghataon berhaon ga nahi. [2] Phir woh chal diye to Hazoor ...
Page 1 of 212»
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes