Muaaz ibn Jabal's tag archives

Kalima Tayeba aur Jannat

Hadees 10: Riwayat hai Abada ibn Samit say, fermate hain k main nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermate suna: Jo gawahi day k Allah kay siva koi laiq e ibadat nahi aur yaqeenan Muhammad Allah kay rasool hain. Allah is per aag haram keray ga. (Muslim) Sharah: Is ki sharah pehle guzer chuki hai (click here) k is say murad tama islami aqayed qabool ker laina hai aur matlab ye hai k jis kay aqayed theek hain woh dozakh main hamaisha na rehay ga ya us say woh shakhs murad hai j...

Jannat main dakhil kernay walay amal

Hadees 6: Riwayat hai Abu Huraira say, fermate hain kay: Aik dehati Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir huye, arz kernay lagay kay mujhe aisay kaam ki hidayat fermaiye k main woh keron to jannati ho jaon. Fermaya Allah ko pujo Us ka kisi ko shareek na thehrao. Namaz qayam kero aur zakat ferz do, ramzan kay rozay rakho. [1] Woh (dehati) bolay qasam us ki jis kay qabzay main meri jaan hai, kabhi is say kuch ghataon berhaon ga nahi. [2] Phir woh chal diye to Hazoor ...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes