Allah kay liye mohabbat-o-Adawat

Bismillah

Hadees 14:

Riwayat hai Hazrat Abu Zer say, fermate hain fermaya Nabi kareem (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Behtereen amal Allah kay liye mohabbat aur Allah kay liye adawat hai.

(Abu Dawood)

Sharah:

Kyun kay dusre amal qalib (wajud, jism) say ada hote hain aur Allah kay liye mohabbat aur adawat qalb (dil) say, woh sab badni ibadat hain aur ye dil ki ibadat. Allah kay liye mohabbat jab he ho gi jab Allah say mohabbat ho gi, aur Allah ki mohabbat us kay tamam ehkamat ka zeriya hai, imam Ghazali fermate hain agar koi shakhs bawarchi (cook) say is liye mohabbat keray k us say acha khana pakwa ker faqeeron ko bantay to ye Allah kay liye mohabbat hai aur agar alim e deen say is liye mohabbat keray k us say ilm e deen seekh ker dunya kamaye to ye dunya k liye mohabbat hai.

Popularity: 3% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Kalima Tayeba aur Jannat

Bismillah

Hadees 10:

Riwayat hai Abada ibn Samit say, fermate hain k main nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermate suna:

Jo gawahi day k Allah kay siva koi laiq e ibadat nahi aur yaqeenan Muhammad Allah kay rasool hain. Allah is per aag haram keray ga.

(Muslim)

Sharah:

Is ki sharah pehle guzer chuki hai (click here) k is say murad tama islami aqayed qabool ker laina hai aur matlab ye hai k jis kay aqayed theek hain woh dozakh main hamaisha na rehay ga ya us say woh shakhs murad hai jo imaan late he foat ho jaye ya ye hadees us waqt ki hai jab ehkam e shariya bilkul na aye the. Baherhaal ye hadees dusri ahadees k bilkul khilaf nahi.


Hadees 11:

Riwayat hai Hazrat Usman ibn Affan say, fermate hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Jo ye jantay mantay mer gaya k Allah kay siva koi laiq e ibadat nahi, woh jannat main dakhil ho ga.

(Muslim)


Hadees 12:

Riwayat hai Hazrat Muaaz ibn Jabal say, fermate hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Jannat ki chabiyan kalma shahadat hai, k rab kay siva koi ma’bood nahi.

(Ahmad)


Hadees 13:

Riwayat hai Hazrat Wahb ibn Munabbih say k:

Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say arz kiya gya k kya kalma LA ILAHA ILALLAH jannat ki chabi nahi?

Fermaya, han hai laikin koi chabi dandana k baghair nahi hoti to agar tum dandana wali chabi lay ker aao gay to tumhare liye derwaza khulay ga werna na khulay ga.

(Bukhari)

Sharah:

Musalmanon main aik firqa “marjiha” tha, jin kay nazdeek amal ki koi zaruret na thi, islam la ker badtareen gunnah bhi bura na jante the, sayel isi firqe say tha, aur mansha e sawal ye hai k jab kalma tayeba jannat ki chabi hai to naik amal ki kya zaruret hai. SUBHANALLAH kya umda misal hai, yani kalma tayeba chabi ki dandi hai, aur arkaan islam roza, namaz waghaira is kay dandanay hain, jaise chabi main danton ki zaruret hai aisay he musalman kay aliye arkaan zaruri hain. Yani bad amal musalman awallan jannat main na jaye ga, jaise uper keha gya hai.

Popularity: 4% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Sacha Musalman aur Sacha Momin

Bismillah

Hadees 8:

Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermate hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Sacha musalman woh jis kay zuban o hath say muslaman mahfooz rehain, aur sacha momin woh jis say log apnay khoon o maal main mutmaeen rehain.

(Tirmizi, Nisai)

Sharah:

Na kisi ko bilawajha maray peetay na un ki chughli aur gheebat keray, haq per marna ain deen hai, jaise mujrim say qasas laina. Is ka bartao aisa acha ho k logon ko qudrati tor per us ki taraf se itmenaan ho k na ye humare maal maray ga na takleef de ga, ye itmenaan Allah ki bari naimat hai, is liye buzurg fermate hain k kisi ki quwat e imani parkhne kay liye us kay perosiyon aur doston say pucho. Is hadees say isharatan maloom ho reha hai k islam aur imaan main ferq hai, islam ka talluq zahir aza say hai aur imaan ka dil say.


Hadees 9:

Riwayat hai Hazrat abu Umama say k aik shakhs nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) say pucha k:

Imaan kya hai? [1]

Fermaya k jab tumhain apni naiki khush keray aur apni burayi ghamgeen keray to tum kamil momin ho. [2]

Arz kiya, Ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) gunnah kya hai? Fermaya jo cheez tumhare dil main chubhay usay chor do.  [3]

(Ahmad)

Sharah:

 1. Yani momin hone ki pehchan jis say main samjh sakon k ab main momin ho gaya.
 2. Naiki per aisa khush ho jaisay badshahat mil gyi aur gunnah per aisa ghamgeen ho jaisay sab maal o aulad tabah ho gye, ye derjah bohut aala hai. Allah humain naseeb keray.
 3. Yani momin e kamil ka dil he gunnah aur sawab main ferq ker laite hai. Jaise nafs e insaani makhi hazm nahi kerta, qay ker laita hai, k aise he nafs e imani gunnah bardasht nahi kerta. Ye hadees un logon kay liye hai jo un sahabi jaise kamil momin hon, hum jaise gunahgaron kay liye nahi, hum to bohut dafa burayion ko naikiyan samjh laite hain.

Popularity: 31% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Jannat main dakhil kernay walay amal

Bismillah

Hadees 6:

Riwayat hai Abu Huraira say, fermate hain kay:

Aik dehati Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir huye, arz kernay lagay kay mujhe aisay kaam ki hidayat fermaiye k main woh keron to jannati ho jaon. Fermaya Allah ko pujo Us ka kisi ko shareek na thehrao. Namaz qayam kero aur zakat ferz do, ramzan kay rozay rakho. [1]

Woh (dehati) bolay qasam us ki jis kay qabzay main meri jaan hai, kabhi is say kuch ghataon berhaon ga nahi. [2]

Phir woh chal diye to Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya k jo jannati mard ko dekhna chahay woh isay dekh lay. [3]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Ye jumla ibadaat ki tafseer hai, kyun k us waqt tak jihaad waghaira kay ehkaam aaye na the ya us per jihad ferz na tha is liye jihad ka zikr na fermaya.
 2. Yani in ferayez main apni taraf se zyad’ti kami na keron ga k fajr char ya che (6) rakaat perhon aur zohr do ya teen, ya rozay chalis (40) rekh lon. Ya apni qoam tek yehi ehkamat pohancha don ga tabligh main zyad’ti kami  na keron ga. Is hadees say ye lazim nahi k fitr o qurbani, namaz e eidain, roza, witr zaruri nahi, ye ehkam us waqt tek aaye he nahi the, baad main khud Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ne ehkamat main zyad’ti fermayi.
 3. Is say do maslay maloom huye, aik ye k janati admi ko dekhna bhi sawab, buzurgon k dedaar se gunnah bakhshay jatay hain, dusre ye k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko logon kay anjaam naik ya bad ka ilm hai, jante hain k jannati kon hai dozakhi kon. Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko khabar thi k ye banda momin taqwa per qayam rahay ga, imaan per maray ga, jannat main jaye ga.

Hadees 7:

Riwayat hai Hazrat Muaaz ibn Jabalsay, fermate hain kay:

Maine arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) mujhe aise kaam bataiye jo mujhe jannat main dakhil aur dozakh say dur ker day.[1]

Fermaya, tum ne bari cheez puchi, han Allah jisay asaan karay usay asaan hai.[2]

Allah ko pujo, aur kisi cheez ko us ka shareek na jano, namaz qayam karo, zakat do, ramazan kay rozay rakho,  Kaaba ka hajj karo.[3]

Phir fermaya, kya main tum ko bhalai kay darwazay na bataon?[4]  Roza dhaal hai [5], khairat gunnahon ko aisa bujhati hai jaise pani aag ko[6], aur dermiyani raat main insaan ka namaz perhna[7], phir ye tilawat ki k un ki karwatain bistaron say alag rehti hain[8].

Phir fermaya k main tumhain sari cheezon ka ser, sutoon, kohan ki bulandi na bataon? Maine keha, han ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) .[9]

Fermaya tamam cheezon ka ser islam hai, aur is ka sutoon namaz aur kohan ki bulandi jihad hai.[10]

Phir fermaya k kya tumhain in sab kay asal ki khabar na day don? Maine arz kiya han ya Nabi Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) . Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay apni zuban mubarak pakar ker fermay k isay roko. [11]

Maine arz kiya k, ya Nabi Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) kya zubani guftagu per bhi humari pakar ho gi? Fermaya tumhain tumhari amma roye aye Muaaz, logon ko ondhay mu aag main nahi girati magar zubanon ki katoti. [12]

(Ahmad, Tirmizi, Ibn e Maja)

Sharah:

 1. Ye asnaad majazi hai, jannat daina aur dozakh say bachana Allah ka kaam hai. Kyun k amal is ka zariya hai is liye isay fa’el qarar diya gya, lehaza ye keh sakte hain k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) jannat daite hain aur dozakh say bachatay hain, humare amaal say Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ka tawassul zyada qawi zeriya hai.
 2. Kyun k aag se bachna aur jannat main dakhil hona bari naimatain hain, to in ka zariya bhi bara he ho ga. Yani ye zeriya batana mujhe batana asaan hai Allah ne mujh ko her cheez say mutla (informed) ker diya hai ya woh amal isi per asan hon gay jis per Allah karam keray. Dhaila (stone or block of mud) khud neechay girta hai, kisi kay uthaye say uper hota hai, humari paidaish mitti  say hai, humara bhi yehi haal hai.
 3. Yani imaan lao jo sari ibadaat ki jer (root) hai. Namaz roz panch waqt, roza her saal ramazan main, zakat her saal agar maal ho, hajj umar main aik martaba. Zahir ye hai k yahan sirf ferayez murad hain, jin per jannati hona moqoof hai.
 4. Yani woh naik amaal jo bohut si naikiyon ka zeriya hain. Jaise roza nafs ko tornay ka zeriya hai, nafs toot janay per insaan bohut si naikiyan ker sakta hai, kyun k rokna wala nafs he hai.
 5. Jis ki barkat say rozedar tak gunnahon ka teer nahi pohanchta, aur shaitan ka rasta band ho jata hai.
 6. Kyun k khairat main Allah ki ibadat bhi hai aur bandon ka nafa bhi, ghareebon ki hajat rawai bhi. Is liye ye gunnahon ko mitanay main akseer hai. Jo bandon per mehrbaan ho Allah us per mehrbaan hota hai.
 7. Yani namaz e tahajjud, panch namazon kay baad ye namaz bohut aala hai aur namazon main ita’at ghalib hai. Ye namaz Allah nay khas Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay liye bhaiji, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay tufail humain mili.
 8. Yani isha kay baad kuch so laite. Phir uth ker tahajjud perhte hain. Tahajjud kay liye sona shert hai werna bister ka zikr na hota. Tahajjud kay baad sona bhi sunnat hai. Ye bhi isi ayat se sabit hai yani bister bichay hote aur woh musallay per hotay hain.
 9. Yahan deen ko oont (camel) say tashbeeh di gyi hai, phir is kay liye ser paon kohan sabit kiya. Ye sawal puchne walay ko shoq dilanay kay liye hai, kyun k intezaar kay baad jo cheez hasil ho woh khoob yaad rehti hai.
 10. Cheez say muraad deen hai. Deendari islam kay baghair qayam nahi reh sakti jaise ser k baghair zindagi aur namaz se deen ko quwat o bulandi hai, jaise sutoon say chet (ceiling) ki. Jihad kyun k dushwar hai aur jihad say deen ki zeenat aur ronaq hai jaise kohan say oont ki zeenat aur kohan tek  pohanchna kuch mushkil bhi hota hai, jihad mushaqat kay sath hota hai, is main zuban, amal, qalam sab shamil hote hain. Kafiron say jihad asan hai magar apne nafs per mushkil, ye kalma sab jihadon ko shamil kerta hai.
 11. Yani pehle tolo baad main bolo, zuban ko lagam do. Allah nay chunay kay liye do hath, chalne kay liye do paon, dekhne kay liye do ankhain, sun’ne k liye do kaan diye hain, magar bolnay kay liye sirf aik zuban di hai, kalaam kam karo kaam zyada karo.
 12. Yani baat to mamuli cheez hai, is per kya pakar zina qatal waghaira qabil e grift hain magar woh zuban say nahi hote. Arab main lafz “maa roye” mohabbat o pyar main bhi kaha jata hai. Hath paon say aksar gunnah he hote hain, magar zuban say kufr, shirk, gheebat, chughli, bohtan sab kuch hotay hain jo dozakh main zillat aur khuari kay sath phainkay janay ka zariya hain. Insaan ka her lafz nama amaal main likha jata hai, woh register goya is ka khaliyan hai.

Popularity: 37% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Imaan ka maza

Bismillah

Hadees 3:

Riwayat hai Abbas ibn Abdul Mutlib say, fermate hain k fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Us nay imaan ka maza chakh liya jo Allah kay rab honay, Islam kay deen honay, Muhammad (SalAllaho Aliehe Waslam) kay nabi honay se razi ho gaya.

(Muslim)

Sharah:

Allah kay rab honay say razi hona ye hai k akhri saans tek Allah ko rab janay. Bemaar tabeeb ki karwi dawa aur operation say bhi razi hota hai. Islam kay deen honay say razi hona ka ye matlab hai k ehkaam khushi k sath qabool karay. Kisi hukam per zuban bura bhala na kahay. Hazrat Muhammad (SalAllaho Aliehe Waslam) k nabi hone per raza ye hai k Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) ki sunnaton se mohabbat karay, Aap ki aulad, madina munawara, balkay jis cheez ko Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) say nisbat ho us say mohabbat karay.

Popularity: 3% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Momin honay ki shert

Bismillah

Hadees 2:

Riwayat hai Hazrat Anas bin Malik RA say, fermate hain k fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Tum main se koi momin nahi ho sakta jab tek k main usay maa baap aulad aur sab logon say pyara na ho jaon.

(Muslim, Bukhari)

Popularity: 2% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Islam kya hai

Bismillah

Hadees 1:

Riwayat hai Hazrat Amro Bin Absah se fermatay hain keh

Main Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir hua aur pucha keh Hazoor Islam main Aap kay sath kon kon hai? fermaya aik ghulam aik azad. [1]

Maine arz kiya Islam kya hai? fermaya achi baat kerna khana khilana. [2]

Maine pucha imaan kya hai? fermaya sabar aur sakhawat. [3]

Maine pucha konsa Islam behter hai? fermaya jis ki zuban o hath se musalman salamat rehain. [4]

Maine pucha kon sa iman afzal hai? fermaya achay adaat. [5]

Maine pucha kon si namaz afzal hai? fermaya lamba qayam. [6]

Maine pucha hijrat kon si behter hai? fermaya ye k jo Rab (Allah) ko napasand ho usay chor do. [7]

Maine arz kiya k jihad kon sa behter hai? fermaya jis kay ghoray (horse) kay paon kaat diye jain aur us ka khoon baha diya jaye. [8]

Maine pucha ghari kon si behter hai? fermaya akhri raat ka dermiyana (middle) hissa. [9]

(Ahmad)

Sharah:

 1. Yani ab tek Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Bilal imaan la chuke hain. Hazrat Ali bachay the aur Hazrat Khadija bibi thien, is liye in ka zikr na fermaya. Matlab ye kay islam main ghulam o azaad her qisam kay log shamil dakhil hain.
 2. Achi baat main kalma taiyaba, deen ki tabligh, logon ko burai se rokna, narm kalam kerna sab shamil hain. Khana khilanay main mehmaan nawazi, musafiron aur bhookon ka pait bherna, bachon ko palna sab dakhil hain.
 3. Sabar ki bohut si qismain (types) hain, ibadat per sabar, gunnah say sabar, museebat main sabar. Yani hamaisha ibadat kerna, kabhi gunnah na kerna, museebat main ghabra na jana. Aise he sakhawat main ilm ki sakhawat, maal ki sakhawat, deen ki sakhawat shamil hain.
 4. Sharah ki zaruret nahi.
 5. Achay adaat woh hai jis se Khaliq bhi razi rahay aur makhlooq bhi.
 6. Is se maloom hua k arkaan e namaz aik jaise nahi. Khayal rahay k baaz k nazdeek sajda afzal hai aur baaz k han qayam afzal, kyun k is main mushaqat aur khidmat zyada hai, yani aik ghanta nawafil perhne hain to choti 20 rakaton ki jagha lambi char rakaat perhe. Jin riwayat main kasrat se sajda kerna afzal keha gaya hai wahan koi khaas wajha hai.
 7. Hijrat bohut si qism ki hain. Makkah say habsha ki taraf, Makkah say Madina ki taraf, kufr say islam ki taraf, jahalat say ilm ki taraf, gunnahon se naikiyon ki taraf. Haram, makrooh e tehreemi, makrooh e tanzihi sab say bacho kay ye aala hijrat hai.
 8. Yani ghazi maidan e jihad say na jaan salamat laye na maal e ghaneemat choray. Jihad main jis qadar mushaqat zyada usi qadar sawab zyada.
 9. Pucha kay nafil kay liye kon sa waqt behter hai. Farz kay auqaat ka sawal nahi hai, jaisa kay jawab say maloom ho raha hai. Yani akhri tehayi (last 1/3) raat kay teen hissay kero us kay dermiyane (middle) hissay main tahajjud perho, yani raat k chatay (6th) hissay main, usi waqt sehri khana, dua mangna, istaghfaar kerna afzal hai kyun kay us waqt rehmat e Ilahi dunya ki taraf mutawaju hoti hai.

Popularity: 7% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Imaan

Bismillah

Imaan kay lughwi mani hain aman daina, shariat main imaan un islami aqayed ka naam hai jinhain maan ker insaan azab e ilahi say aman main aa jata hai, yani tamam un cheezon ko man’na jo Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) Allah ki taraf se laye, kyun kay imaan man’nay aur tasdeeq ka naam hai is liye is main miqdaar na mumkin hai, han kayfiat ki zyad’ti kami mumkin hai. Imaan ibadaat ki asal hai, is liye is ko sab se pehle beyan kiya gya hai.

Ahadees:

Islam kya hai

Momin honay ki shert

Imaan ka maza

Jannat main dakhil kernay walay amal

Sacha Musalman aur Sacha Momin

Kalima Tayeba aur Jannat

Allah kay liye mohabbat-o-Adawat

View all posts related to Imaan

Popularity: 3% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Images

1-Images

2-Images

3-Images

4-Images

5-Images

H8HSTWAW8S49

Popularity: 1% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Page 5 of 5«12345
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes