Insan ki paidaish aur taqdeer

Bismillah

Hadees 36:

Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain kay sachay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay khabar di:

Tum main say her aik ka mada e paidaish maa k pait main chalis din nutfa rehta hai, phir isi qadr khoon ki phutki, phir usi qadr lothra, [1]

phir Allah Ta’ala aik farishta char (4) baatain likh ker bhaijta hai, [2]

to woh farishta us k kaam, us ki maut, us ka rizq, aur badbakht hai ya naikbakht hai, sab kuch likh laita hai. [3]

Phir us main rooh phonki jati hai to us ki qasam jis kay siva koi ma’bood nahi k tum main ba’az jannatiyon kay kaam kartay rehtay hain, yahan tek k us main aur jannat main sirf aik hath ka fasla reh jata hai, [4]

k achanak nawishta e taqdeer us kay samnay aata hai, aur woh dozakhiyon kay kaam ker laita hai, phir wahan he pohanchta hai. [5]

Aur tum main ba’az dozakhiyon kay kaam kerte hain yahan tek k us main aur dozakh main sirf aik hath reh jata hai k us ka nawishta e taqdeer samnay aata hai aur jannatiyon kay kaam kerta hai phir us (Jannat) main dakhil ho jata hai. [6]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

Sadiq woh jis kay saray aqwaal sachay hon, masdooq woh jis kay saray amaal sachay hon, ya sadiq woh jo hosh sanbhal ker sach bolay aur masdooq woh jo pehle he sacha ho ya sadiq woh jo waqiya kay mutabiq khabar de aur masdooq woh k jo apni zuban mubarak say kah day waqiya us kay mutabiq ho jaye, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) main ye saray ausaaf jama hain.

 1. Yani maa kay rihm main nutfa chalis din tek usi halat main safaid rang rehta hai, phir surkh rang ka khoon ban jata hai, phir chali roz kay baad jam ker gosht. Sufiya karaam fermatay hain kyun k Hazrat Adam ka khameer 40 din aur Hazrat Musa ka qayam toor per 40 din reha, is liye nutfa per har chilla kay baad inqelaab aata hai. Phir baad paidaish nifas ki muddat 40 din hai, kamal aqal 40 saal main hota hai, ye hadees sufiya kay chillon (wahid; chilla) ki daleel hai, ahl e sunnat maiyat ka chaliswan isi bina per karte hain k chalis main inqelab hai.
 2. Yani katib e taqdeer farishta jo rihmon per moaiyan hai, aik he farishta hai jo saray alam ki hamila auraton ka nigran hai, maloom hua k woh hazir o nazir hai.
 3. Yani ye kya kere ga, kab aur kahan meray (death) ga, kya kya khaye ga aur kya piye ga, is ka khatima kufr per ho ga ya imaan per, khayal rahay k ye cheezain woh aloom e khamsa hain jo Allah ki taleem say farishta saray insanon kay baray janta hai aur takhti per likh ker bachay k galay main dalta hai. Jab is farishtay ka is qadr ilm hai to humare Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ka ilm to humare khayalat say baala hai. Khayal rahay k ye takhti per likhna aur galay main dalna isi liye hai k haqeeqat main nigahain isay perh sakain. Khayal rahay k tehreer loh e mahfooz main bhi hoti hai, aur shab e qadr main farishton kay sahayef main bhi aur bachay ki paishani ya galay ki takhti ya hath main bhi hai magar ye tehreer mukhtalif hain.
 4. Yani sirf maut ka, k maray aur wahan pohanch jaye, aik hath tashbeeh kay liye fermaya.
 5. Yani kafir ban jata hai, is main isharatan fermaya gya hai k Rab bad amali kay baghair kisi ko dozakh main nahi bhaijta, lehaza zahir ye hai k kuffar kay bachay jahannumi nahi (WALLAHO A’LAM)
 6. Yani iman la ker muttaqi ban ker merta hai lehaza koi badkar Rab Ta’ala say mayus na ho aur koi naik-kar apnay taqwa per fakhr na kere, Allah Ta’ala husn e khatima naseeb kere, khayal rahay k jannat kasban (apni kamayi say) ata aur wahiban (Allah jisay de de) mile gi, yahan kisi jannat ka zikr hai werna musalman kay bachay jannati hain.

Hadees 37:

Riwayat hai Hazrat Sahl ibn Saad say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Ba’az banday kartut (amaal) to dozakhiyon kay say kertay hain laiken hote hain jannati, aur ba’az amal to jannatiyon kay say kertay hain laiken hote hain dozakhi. Dozakhi amaal ka aitebar sirf anjaam say hai.

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

Yani martay waqt jaisa kaam waisa anjaam ho ga, lehaza chahiye k banda her waqt he naik kaam karay k shayed wohi us ka akhri waqt ho.


Hadees 38:

Riwayat hai Hazrat Ayesha say, fermati hain k

Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ko aik ansaari bachay kay janazay ki dawat di gyi. Main nay arz kiya usay khushkhabri ho k woh jannat ki chiryon (sparrows) main say aik chirya hai. Jis nay na to gunnah kiya na gunnah ka waqt paya.[1]

Fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay, Aye Ayesha! is k siwa bhi kuch ho sakta hai. [2]

Allah nay kuch jannat walay paida kiye hain jinhain in kay baap ki peethon main jannat kay liye banaya, kuch aag walay paida kiye hain jinhain in kay baap ki peethon main dozakh kay liye banaya. [3]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Yani jahan chahay wahan kay baghat main sair keray, shohada (shaheed honay walon) ki terha.
 2. Yani us kay jannati honay ka yaqeen nahi, ho sakta hai k ye kisi aur cheez kay liye paida kiya gaya ho.
 3. Yani jo jahan kay liye banaya gya hai wahin pohanchay ga, amal keray ya na keray, is kay mutalliq pehle arz ho chuka hai k bina amal jannat atayi ya wahbi tareeqay se bhi mil jaye gi, magar Allah kay fazl o karam say ye baeed hai k baghair gunnaah kisi ko jahannum main bhaije. Ibn e Hajr fermatay hain k musalman kay bachon kay jannati honay per ijma’ hai aur kuffar kay bachon ka jannati hona qaul e jamhoor hai, aur ye hadees mansookh hai.

Hadees 39:

Riwayat hai Abu Ad’Darda say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Allah apni makhlooq main her zinda kay mutal’liq 5 cheezon say farigh ho chuka hai.

 1. us ki maut say
 2. us kay amaal say
 3. her herkat say
 4. aur sukun say

(Ahmad)


Hadees 40:

Riwayat hai Hazarat Ayesha say, fermati hain

Main nay arz kiya Ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), Musalman kay bachay (kahan jain gay). Fermaya woh apnay baap dadaon main say hain. To main boli, baghair amal? Fermaya, Allah janta hai woh kya kertay. [1]

Main nay arz kiya to kuffar kay bachay? fermaya woh apnay baap dadaon main se hain. Main boli, baghair kuch kiye? Fermaya, Allah khob janta hai jo woh kertay. [2]

(Abu Da’ud)

Sharah:

 1. Yani jo hosh sanbhalnay say pehlay faut ho jain, woh kahan jain ge. Yani jannati hain, aur jannat main jo darja un k baap dadaon ka ho ga wohi un ka. Agar woh zinda rehtay to musalman kay bachay the, achay kaam he kerte aur is bina per jannat main dakhil ho jatay.
 2. Yani in kay sath dozakh main, agar woh zinda rehtay to kafir kay bachay the kufr he kertay.

Is kay sath he is silsila ki 40 ahadees puri huien. Allah Roshan Baat ki team ki mehnat ko apni bargah main qabool o manzoor fermaye aur isteqamat kay sath ahadees ki isha’at aur deegar shobajaat main tabligh o tadrees jari rekhne main madad fermaye. Aameen.


Hadees 41:

Riwayat hai Hazrat Ali say, fermatay hain k

Bibi Khadijah nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) say apnay bachon kay mutal’liq pucha jo zamana e jahliat main faut ho chukay the.

Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, woh donon aag main hain.

Fermatay hain k jab Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay un kay chehray main gham kay asaar dekhe to fermaya k agar tum un ka thikana dekhtien to un say nafrat kertien.

Unhon ne arz kiya, acha Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say jo meray bachay hain? fermaya, woh jannat main hain.

Phir Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya k musalman aur un ki aulad jannat main hai, aur kuffar aur un ki aulad dozakh main. Phir Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay ye ayat perhi “Aur jo imaan laye aur un ki aulad un kay tabe’ hai”

(Ahmad)

Sharah:

 1. Yani guzishta khawandon say zahoor e islam say qabl.
 2. Kyun k un kay baap mushrik the aur aye Khadijah us waqt aap bhi mushrikah thien, lehaza na woh khud momin ho sakay na maa baap kay tabe’ ho ker jannati. Khayal rahay k ye khabar nahi balkay byan e qanoon hai. Yani qanoonan tumhare woh baite jahannumi honay chahiye.
 3. Yani tumhain in se madri mohabbat aur un kay azaab per gham jabhi tak hai jab tek tum nay un ka thikana dekha nahi. Is say maloom hua k jannati maa baap aur dozakhi aulad main qat’an mohabbat na ho gi.
 4. Tayyab o Zahir o Qasim jo bachpan main faut ho gye, zahoor e islam say qabl.
 5. Is ayat se do maslay maloom huye, aik ye k agar maa baap main se koi musalmaan ho to bacha momin ho ga, dusre ye k maa baap kay sath rahay ga, maa baap ko kami na di jaye gi.

Popularity: 49% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes