Hazoor ki ita’at main Allah ki ita’at hai

Hadees 68:

Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Munkir kay siva meri sari ummat jannat main jaye gi. [1]

Arz kiya gaya munkir kon hai? fermaya, jis nay meri fermaberdari ki behisht (jannat) main jaye ga, jis nay meri nafermani ki munkir hua. [2]

(Bukhari)

Sharah:

Yahan ummat say murad ummat e ajabat hai, jinhon nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki tableegh ko qabool ker kay kalma perh liya werna Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki ummat e dawat to sari khalqat hai.

Inkar say murad amli inkar hai aur is main gunnahgar musalman dakhil hain, aur jannat main dakhilay say murad aula (اولی) dakhila hai, yani muttaqi momin aula (اولی) dakhila kay mustahiq hain fasiq is kay mustahiq nahi, lehaza hadees bilkul wazeh hai aur agar inkar say murad ieteqadi inkar murad ho to matlab ye ho ga k musalman jannat ka mustahiq hai kafir nahi, magar pehle mani zyada shahi hain.


Hadees 69:

Riwayat hai HazratAnas say, fermatay hain k:

Teen tolay (group) Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ki biwiyon ki khidmat main Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki ibadat maloom kernay kay liye hazir huye. [1]

Jab unhain ibadaat ki khabar di gaye to ghaliban inhon ne isay kuch kam samjha [2]. To bolay k humain Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) say kya nisbat, Rab Ta’ala un ki agli pichli sab laghzishain bakhsh dain [3].

Lehaza in main se aik bola k “Main hamaisha sari raat namaz perhon ga.” [4]

Dusra bola “Main hamaisha din main roza rehon ga, kabhi iftar na keron ga.” [5]

Teesra bola “Main auraton say alag rahon ga kabhi nikah na keron ga.” [6]

Phir Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) in kay paas tashreef laye aur fermaya tum he woh ho jinhon ne aisa aisa keha, khabardar raho k Allah ki qasam main tum sab main Allah say zyada dernay wala  aur khof kernay wala hon, laiken main rozay bhi rekhta hon, iftar bhi kerta hon, namaz bhi perhta hon, sota bhi hon, biwiyon se nikah bhi kerta hon[7]. Jis nay meri sunnat say mu mora woh mujh say nahi[8].

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki raat ki ibadaat maloom kernay kay liye hazir huye, werna din ki ibadat to woh jantay he the.
 2. Kyun kay in ka khayal tha Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) sari raat jagtay he hon ge aur siva ibadat kay koi kaam na kertay hon ge magar bataya ye gaya k shab main sotay bhi hain jagtay bhi hain, aur jagtay main ibadat bhi kertay hain aur dunyawi kaam bhi kerte hain, tab inhain ye khayal guzra.
 3. Subhan Allah kya adab hai, k is kami e ibadat ko Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki azmat e shan ki daleel banaya aur wajha ye banayi k ibadat ki zyad’ti gunnah muaf kerwanay kay liye chahiye. Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) bay gunnah hain agar bilkul ibadat na kerain to bhi durust hai.
 4. Yani her raat tamam shab baidar reh ker namaz perhon ga.
 5. Tamam din rozay rekhon ga, siva mumaniyat kay 5 dinon kay. Shawal ki pehli, baqr eid ki daswien gyarhwien barhwien terhwien (10-11-12-13), k in main rozay rekhna haram hain.
 6. Kyun k nikah he Allah say ghaflat e dunya main phansnay ka zeriya hai, isi wajha se talb e muash ki fikr hoti hai.
 7. Subhan Allah kya nafees taleem hai k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay hum ko isayi aur saadhuon ki terhan tarik e dunya (تارک دنیا) na banaya balkay duniya ko deen banaya. Kyun k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ka her kaam sunnat hai, lehaza iftar bhi sunnat, raat ko tahajjud perhna aur sona bhi sunnat, nikah kerna aur aulad hasil kerna, dunyawi karobar kerna, sab he sunnat aur ibadat hain jis per sawab milta hai, INSHALLAH momin ko in sab kamon per sawab hai.
 8. Yani jo kisi sunnat ko bura janay woh islam se kharij hai, jo bila uzr (wajha) tark e sunnat ka aadi ho jaye woh meray perhaizgaron ki jamaat say kharij hai. Khayal rehay k nikah aksar sunnat hai, kabhi farz aur kabhi haram bhi ho jata hai. Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki her sunnat per amal ki koshish kerni chahiye.

Hadees 70:

Riwayat hai Hazrat Ayesha say, fermati hain k

Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay koi kaam kiya, phir us ki ijazat ho gayi [1]. Magar aik guroh (group) nay us say perhaiz kiya[2]. Ye khabar Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko pohanchi to Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) nay khutbah perha aur Allah ki hamd  ki, phir fermaya:

In logon ka kya haal hai k un cheezon say bachtay hain jo main kerta hon. Allah ki qasam main in sab say zyada Allah ko janta hon aur sab say zyada Allah say khof wala hon. [3]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Yani Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay koi mubah dunaywi kaam kiya jis ki wajha se logon kay liye mubah nahi balkay sunnat ban gaya.
 2. Ye samjh ker k agarcha jayez ye bhi hai magar aisa ka na kerna taqwa hai.
 3. Yani taqwa aur perhaiz gari Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki ita’at main milay gi, jaise raat ko khof e Ilahi main rona sunnat aur ibadat hai, aise he araam say sona bhi sunnat aur ibadat hai, kyun k donon Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay tareeqay hain.

Popularity: 40% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes