About

Bismillah2

Allah he kay liye tamam tareefain hain jo apnay buland naam main yakta (wahid), jo buland naam kay sath makhsoos hai, wohi hai jis kay siva aur koi muntahi (inteha ko pohanchne wala, kamil) nahi, aur us kay siva koi matloob nahi, woh haqeeqatan zahir hai, wahmi aur khayali nahi. Woh batin hai taqddus kay aitebar say, ma’doom honay kay aitebar say nahi. Rehmat o ilm say tamam kaynat ka ahata kiye huye hai aur apne mahboobon ko ghayt e karam say apni wafir naimaton say nawaza.

Us nay in he main say in ki janib aisa behtareen rasool bhaija, jo arab o ajam main bemisal aur asal o nasal, hasb o nasb aur asalat (paidishi khasiyat) main in sab say zyada pakeeza hai. Aqal o farasat o danayi aur burdbari main in say firozan ter, ilm o baseerat main in say zyada, yaqeen e muhakkim aur azam e rasikh main in say qawi ter, rehm o karam main in per sab say zyada raheem o shafeeq. Un kay rooh o jism ko musaffa aur aeb o naqs say un ko munazza rekha. Aisi hikmat o danayi say un ko nawaza k jis nay andhi ankhon, ghafil dilon aur behray kaanon ko khol diya.

Wohi shakhs Aap SAW per imaan lata hai aur Aap SAW ki izzaet o nusrat kerta hai jis kay naseeb main Allah nay naik bakhti rekhi hai, aur wohi Aap SAW ki takzeeb  aur Aap SAW kay muajzaat say rogirdani kerta hai k jis per Allah nay badbakhti lazim ker di hai, kyun k jo is duniya main andha reha woh akhirat main bhi andha he rehay ga. Allah ka un per salaat o salam ho aur aisi rehmatain hon jo hamaisha berhti aur phalti phoolti rehain aur un kay aal o as‘haab per bhi pura salam ho.

Amma Ba’ad! Allah noor e yaqeen kay sath humare dil ko munawar keray aur humare uper aisi mehrbani kere jaisi apne un barguzida mahboobon per fermata hai jin ko Us ne apne muqaddas meherbani se musharraf fermaya aur apni qudrat kay asaar kay mushahida kay liye un ko makhsoos ker diya. Un kay dilon ko masroor kiya, un ki aqlon ko apni azmat e shaan say hairat zada ker diya. Pas, in mahboobon nay sirf aik he gham lazim kiya hai, woh Teri zaat hai, aur deen o dunya main teray jalwaon kay nazaray kay siwa kisi say sar o kar nahi rakha. Sirf Usi k jamal o jalal kay mushahida main magan hain. Usi kay asaar e qudrat, ajayeb e azmat main sargardan hain, Usi say lau laganay aur Usi per tawakal kerne main muaziz hain.

Agar Allah insaan kay sath bhalai ka irada fermaye to Allah us kay tamam sughal aur gham khtm ker daita hai aur kal qayamat kay din aison ki tareef ki jaye gi aur un ko koi burayi na pohanchay gi jab k wahan siva jannat ki ter o tazgi ya azab e dozakh kay kuch na ho ga. Insaan ko lazim hai kay apne nafs ka bachao keray, is ko burayi say mahfooz rekhay aur amal e saleh ker kay darja berhaye. Wohi ilm kar’aamad hai jis kay zeriye khud bhi muntafe’ ho aur dusron ko bhi nafa’ pohanchaye.

Allah humare dilon ki shikastagi dur karay, gunnah kabeera ko bakhshe, humari tamam kad o kawish ko akhirat main humara umda tosha banaye, humare mashaghil ko humari nijat ka zeriya banaye, qurb e khas say hum ko nawazay aur apne rehm o karam kay parday main humain dhanpay. (Ameen)

Deen e islam ko duniya main tashreef laye huye sava chodah sau (1425) bars say zyada guzre. Is arsa main is paak deen nay hazaar ha balaon say muqabla kiya, Hazoor SAW kay is lehlahatay huye chaman per bohut si taiz andhiyan ayien aur apna apna zor dikha ker chali gyien.  Magar ALHAMDULILLAH k ye chaman usi terhan ser sabz o shadaab raha. Is aftab per bar’ha tareek badal aur ghubbar aaye magar ye aftab usi terhan chamakta raha aur kyun na hota kay Allah khud is deen ka hafiz o nasir hai.

Kabhi is per yazeedi badal aaye aur kabhi hijazi ghubar, kabhi mamooni taqat ne is kay samnay anay ki jurrat ki aur kabhi tatari quwatain is say takrayien. Kabhi kharji sorish nay is say muqabla kiya aur kabhi rafiz ki taqat nay is ko zair kernay ki koshish ki magar woh sab ki sab is pahar say takra ker pash pash ho gyien, aur ye pahar usi terhan apni jagha mazbooti say qayem raha. Allah is ko qayem o dayem rakhay.

Is website main her masla mukhtasir magar jamay’ byan kiya jaye ga. Is website main hasb e zail baaton ka lehaz rekha jaye ga INSHALLAH.

  • Dalayel Quran o Hadees aur Buzurgan e deen, muhadiseen o mufasireen kay aqwal say hon.
  • Is baat ka bhi lehaz rekha jaye ga k hatal imkaan kitaabon ka safha (page) na naql kiya jaye kyun k safhay badal jate hain, is ki jagha baab aur fasal naqal ki jaye gi. Agar tafseer ho to para, surah aur ayat.
  • Quran e pak ki ayat ka mukammal hawala diya jaye ga aur in ka tarjuma Kanzul Imaan say diya jaye ga.

Niyyat sirf ye hai k Allah Ta’ala faqeer ki is khidmat say kisi musalman ka imaan bacha lay, aur qayamat main Hazoor SAW kay ghulamon kay ghulamon aur jan’nisaron kay kashf bardaron aur sharheen e hadees kay tabedaron main hashar naseeb ferma de. Jo koi faqeer ki is haqeer koshish say faida uthaye woh is faqeer e benawa kay liye muafi e se’aat aur husn e khatima ki dua keray, bas isi lalach main ye mehnat ki hai, Allah isay qabool fermaye.

Jummah, 16 Zil-Hajj, 1430H
Friday, 4 December, 2009

Popularity: 13% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Share this Page:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

No Responses to “About”

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes